พูดถึงเรื่องประโยชน์ของทรัพยากรหลายคนคงรู้กันดีว่า ณ ตอนนี้ทรัพยากรภายในโลกนั้นมีน้อยลงสาเหตุก็มาจาก มนุษย์นั้นทำลายธรรมชาติกันมากขึ้น ด้วยหลายปัจจัยที่มนุษย์ลงมือทำลายทรัพยากรให้เหลือน้อยลงทุกวันๆ วันนี้เราจึงมาแนะนำประโยชน์ของทรัพย์การที่ควรจะดูแลและใช้ให้มีคุณค่ามากที่สุด

1.น้ำ

ทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งสำคัญกหากโลกนี้ไม่มีน้ำพวกเราจะอยู่กันอย่างไร โดยปัจจุบันน้ำคือสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานใด ๆก็ต้องใช้น้ำ อาทิเช่น ล้างจาน อาบน้ำ ทำงานเหนื่อยก็ต้องกินน้ำ ทานข้าวก็ต้องกินน้ำ หรือการทำอื่น ๆอีกหลายปัจจัยที่ต้องใช้น้ำเป็นตัวการสำคัญในการดูแลและใช้ให้มีประโยชน์มากที่สุด

สาเหตุของทรัพยากร2019

คือ มลพิษทางน้ำ น้ำเน่าเสียที่เกิดจากหลายปล่อยสิ่งปฏิกูล สิ่งสกปรก ขยะ ที่เน่าเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองทำให้ลำคลองเกิดภาวะน้ำเน่าเหม็นจากน้ำที่สะอาดกลายเป็นน้ำที่เน่าเสียมีกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปจากเดิม นำไปสู่ความเดือดร้อนตามบ้านเรือน

การดูแลรักษามลภาวะของน้ำ

1.ช่วยกันดูแลไม่ให้บุคคลใดนำขยะหรือสิ่งของแปลกปลอมมาทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลอง

2.ดูแลประชาสัมพันธ์ไปสู่โรงงาน ชุมชน หมู่บ้าน ใหญ่ ๆ บุคคลออฟฟิต ก่อนที่จะปล่อยนำหรือนำสิ่งที่ใช้แล้วลงสู่น้ำควรมีการบำบัดน้ำเน่าเสียก่อนปล่อยสู่ลงแม่น้ำเสียก่อนเพื่อเป็นการลดภาวะเน่าเสียขั้นรุนแรงได้ดียิ่งขึ้นบ้าง ดีกว่าการที่ไม่มีการบำบัดใด ๆแต่ปล่อยนำเน่าลงสู่ธรรมชาติทำให้ทรัพยากรเกิดการสูญเสียที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

3.การบำบัดเสีย ในปัจจุบันเป็นการใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปนเปลื่อนออยู่ในน้ำเน่าเสียสามารถย่อยสลายได้บางส่วนแต่ในทางที่ดีนั้นควรเริ่มต้นจากมนุษย์ต้องช่วยกันหยุดทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลองและหยุดใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่จำเป็น เพราะน้ำคือสิ่งสำคัญต่อทรัพยากรที่มนุษย์นั้นต้องใช้อยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวัน

4.ปลูกจิตใต้สำนึกให้ทุกคนมีความใส่ใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างให้ถูกหลักและรู้จักคุณค่าคุณประโยชน์ของทรัพยากรบนโลกนี้ให้มากที่สุดจะได้ลดการทำลายธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้น