The Power of Gardening  -

ปัญหาสิ่งแวดล้อม2019

ปัญหาสิ่งแวดล้อม2019

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างที่เกิดอยู่รอบ ๆตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามสิ่งเรานี้เรียกว่า สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองนั้นมีอะไรบ้าง

สิ่งแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น2ส่วน

1.สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติ

 สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา ดิน ท้องฟ้า อากาศ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติมนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ แต่มักจะไม่รู้ถึงประโยชน์และคุณค่าของธรรมชาติจึงมีการสร้างการทำร้ายธรรมชาติด้วยสิ่งอื่นต่าง ๆจากฝีมือมนุษย์

2.สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง

สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง เช่น บ้าน คอนโด รูปปั่น  ศิลปกรรม ประเพณีขนบธรรมเนียม หรือแม้กระทั่ง ทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นมนุษย์สามารถลงลมือสร้างขึ้นมาเองได้ด้วยมือของเขาเอง แต่การดูแลรู้ถึงคุณประโยชน์นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ด้วย

ปัญหาภาวะสิ่งแวดล้อม2019

ปัญหาของสิ่งแวดล้อม2019มีสาเหตุหลักๆอยู่2สาเหตุคือ

1.ปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ

ปัจจุบันเป็นที่รู้ดีกันว่า ภาวะมลพิษทางอากาศนั้น มาจากหลายๆสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง เช่น รถยนต์ โรงงาน การก่อตั่งโรงงานอุตสาหกรรม อื่น ๆ ปัญหาเหล่านี้คือ ควันที่ออกมาจากสิ่งที่อยู่ภายในรถยนต์เช่น ควันท่อไอเสีย ควันจากโรงงานที่นำไปสู่อากาศทำให้อากาศได้รับมลพิษได้ร้ายแรงจนทำให้ในปัจจุบันเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้มีอยู่หลายอย่างแต่หลักๆ ต้องแก้ปัญหาจากต้นเหตุเสียก่อน

2.ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า

การตัดไม้ทำลายป่านั้น เริ่มมีบุคคลที่คิดเห็นแก่ตัวซึ่งลักลอบตัดไม้ เพื่อนำไปขายทำธุระกิจ ของตัวเอง ส่งออก หรือ ตัดไม้เผาป่า เพื่อทำการเกษตรกรรมของตัวเอง ทำให้ควันของการทำลายขึ้นสู่อากาศได้เช่นกัน และสิ่งสำคัญคือทำให้ต้นไม้ทรัพยากรของโลกนั้นน้อยลง คนในยุคสมัยนี้ ไม่ได้มีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำไปขายหรือเพื่อทำเกษตรกรรมอย่างเดียว แต่ยังหาพื้นที่ สร้างตึก สร้างคอนโดสูงนำพื้นที่ที่ไม่ควรก่อตั่ง ไปสร้างธุระกิจ ทำหใต้นไม้ทรัพยากรทางอากาศไม่เพียงพอต่อความต้องการสู่เหตุร้